Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu GSKO

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.niemce.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GSKO

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urząd Gminy Niemce.
 • E-mail: info@niemce.pl
 • Telefon: 817561521

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Niemce jest zlokalizowany równolegle do ul. Lubelskiej.
Do budynku Urzędu przyległy jest parking, na którym wyznaczono jedno stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko to zostało oznaczone poprzez znaki pionowe. Jest ono z dwóch stron ograniczone krawężnikami.
Budynek Urzędu Gminy Niemce jest pięciokondygnacyjny, z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Na trzecim piętrze znajduje się Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół.
Wejście do Urzędu znajduje się od frontu budynku, powyżej poziomu terenu. Wejście stanowią zewnętrzne dwuskrzydłowe drzwi. Poprzedzone jest ono schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach i podjeździe zamontowano dwustronne rurowe poręcze. Z tyłu budynku wejście z poziomu terenu poprzez drzwi jednoskrzydłowe. Oba wejścia do budynku są zadaszone.
W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia techniczne, a pozostałe cztery kondygnacje zajmują pomieszczenia biurowe.
Na parterze budynku umieszczony jest Punkt Obsługi Klienta, który nie posiada obniżonego blatu. Naprzeciwko Punku Obsługi Klienta znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. W podmiocie nie ma informacji dotykowych o rozkładzie pomieszczeń, pracownicy Punktu Obsługi Klienta udzielają takich informacji w sposób głosowy. Osoby, które chcą załatwić sprawę na I, II i III piętrze powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta, do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu czy jednostki.
W budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i drzwi – drzwi są ciemnobrązowe, ściany jasnobeżowe, a podłoga szara. Drzwi posiadają czytelne oznaczenia posiadające kontrast kolorystyczny. Na drzwiach brakuje oznaczeń dotykowych. Schody są oświetlone, ale nie posiadają stosownie oznaczonych krawędzi. Powierzchnie spoczników schodów nie mają wykończenia wyróżniającego je odcieniem, barwą ani fakturą. Rurowa poręcz przy schodach zamontowana jest po jeden stronie. Kondygnacje nie są oznaczone numerami. Ciągi komunikacyjne (korytarze) mają szerokość 1,8 m. Na korytarzach znajdują się biurka dla klientów nieznacznie zwężające szerokość korytarzy. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Sanitariat dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku. Posiada on przestrzeń manewrową, składane uchwyty przy misce ustępowej oraz przy umywalce, miejsce na nogi pod umywalką. We wszystkich sanitariatach zastosowano kolorystykę kontrastową pomiędzy ścianą a armaturą oraz ścianą a drzwiami. Nie zastosowano kontrastowej kolorystyki w stosunku do podłogi. Podmiot nie posada urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w postaci m. in. pętli indukcyjnej, systemu FM, systemu na podczerwień (IR), systemu Bluetooth.
Do budynku Urzędu zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego z zachowaniem określonych w przepisach zasad - wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
Personel obiektu nie został przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością ani z ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Urząd nie posiada schodowych wózków ewakuacyjnych ani pokoi oczekiwania na ewakuację i punktów zbiórki wewnątrz budynku.

Ułatwienia dostępu: